بروزشد: 96/05/08

توانایی های شرکت:
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ریلی بدو و ضمن خدمت
مشاوره و ارائه خدمات فنی وکارگاهی درزمینه حمل و نقل ریلی
برگزاری آزمونهای تخصصی تامین نیروی انسانی
تدوین و تنظیم طرح و مشخصات دوره های تخصصی آموزشی
تالیف و ترجمه کتب و جزوات آموزشی تخصصی درزمینه حمل و نقل ریلی

فعالیت های شرکت:
برگزاری دوره آموزشی تعمیرات مکانیک لکوموتیو برای اداره کل راه آهن شمال و شرکت البرز نیرو
برگزاری دوره آموزشی تعمیرات برق لکوموتیو برای اداره کل راه آهن شمال و شرکت البرز نیرو
برگزاری کارگاه آموزشی آشتایی با واگنهای باری برای مدیران و کارشناسان شرکت های پیمانکاری راه آهن
برگزاری کارگاه آموزشی نظارت و کنترل تعمیرات واگنهای باری با استفاده از نرم افزار برای مدیران و کارشناسان شرکت های پیمانکاری راه آهن
برگزاری دوره های آموزشی بازرسی فنی قطار ها برای شرکت های صدر کار کیا و جلوه جنوب شرق و اداره کل راه آهن جنوبشرق
برگزاری دوره های آموزشی تعمیرات واگن وبازدید آلات ناقله برای شرکت های هوشمند صنعت کارآفرین و بینا صنعت و صدرکار کیا
برگزاری دوره ی آموزشی تکنسین راهبر مانور برای شرکت فرزانگان شمال شرق
برگزاری دوره آموزشی شاسی و بوژی لکوموتیو برای شرکت کویر واگن
برگزاری آزمون های ادواری مشاغل لکوموتیو رانی در راه آهن و شرکت های راه آهن حمل و نقل و البرز نیرو
برگزاری آزمون های ادواری مشاغل بازدید کننده راه آهن
برگزاری دوره های آموزش سوزنبانی برای شرکت های جلوه جنوبشرق و اداره کل راه آهن تهران
برگزاری دوره آموزش مانورچی برای شرکت مپنا لکوموتیو
برگزاری دوره های آموزش لکوموتیورانی برای شرکت های مپنا لکوموتیو، جلوه جنبوبشرق و اداره کل راه آهن تهران
برگزاری دوره آموزش ترمز لکوموتیو برای شرکت های البرز نیرو ومپنا لکوموتیو وشرکت تورا
برگزاری دوره آموزش شناسایی لکوموتیو برای شرکت های البرز نیرو، مپنا لکوموتیو و شرکت تورا
برگزاری دوره آموزش ایمنی ناوگان برای شرکت البرز نیرو
برگزاری دوره آموزش سیستم تعلیق برای شرکت البرز نیرو
برگزاری دوره آموزش مکانیسین واگن برای اداره کل راه آهن جنوبشرق
برگزاری آزمون ورودی مشاغل سیر و حرکت برای اداره کل راه آهن شمالشرق 2
تدوین استاندارد های آموزشی در زمینه حمل و نقل ریلی برای مشاغل ناوگان 6 استاندارد ، مشاغل بهره برداری و خط ابنیه هریک 4 استاندارد

® کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش پژوهان حمل و نقل ریلی می باشد.