اعضاء هیئت مدیره:
رئیس هیئت مدیره: مهدی افصلی
فوق لیسانس برق - قدرت از دانشکده فنی دانشگاه تهران
از سال 1364 تا سال 1389 به عنوان:
کارشناس مسئول آموزش برق و تاسیسات
رئیس گروه آموزش برق و تاسیسات
معاون آموزشی مرکز آموزش راه آهن و مدرس در مرکز آموزش راه آهن و مراکز آموزش عالی

مدیر عامل: غلامرضا دانشی
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
از سال 1364 تا سال 1389 به عنوان:
مسئول کارگاه های جریه
کارشناس لکوموتیو دیزلی
معاون قسمت آموزش
کارشناس مسئول آموزش نیروی کشش
رئیس گروه آموزش ناوگان
مدرس در مرکز آموزش راه آهن ومراکز آموزش عالی

عضو هیئت مدیره: مهدی عبدی پور
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
از سال 1354 تا سال 1385 به عنوان:
مسئول کارگاه لکوموتیو های دیزلی
رئیس اداره تعمیرات جاری دیزل ها
معاون کارخانجات تعمیرات جاری و اساسی دیزل ها
مدیر پروژه در شرکت های فنی ناوگان ریلی
مدرس مرکز آموزش را آهن و مراکز آموزش عالی

اعضاء هیئت مؤسس:

یوسف اسکندری:
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت
از سال 1368 به عنوان:
کارشناس لکوموتیو
کارشناس مسئول آموزشی ناوگان
معاونت برنامه ریزی مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن
مدرس در مرکز آموزش راه آهن و مراکز آموزش عالی

منصور مهدیزاده:
فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیر الدین توسی
از سال1374به عنوان:
کارشناس برق لکوموتیو
کارشناس مسئول لکوموتیو
رئیس گروه لکوموتیو و واگن در مرکز تحقیقات راه آهن
مدرس مرکز آموزش راه آهن و مراکز آموزش عالی

سید محمد مکی:
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک تهران
از سال 1376 به عنوان:
کارشناس ، کارشناس مسئول و رئیس گروه کنترل کیفیت در اداره کل واگن های باری
مدرس در مرکز آموزش راه آهن و مراکز آموزش عالی® کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش پژوهان حمل و نقل ریلی می باشد.