توانایی های شرکت:
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی ریلی بدو وضمن خدمت
مشاوره و ارائه خدمات فنی وکارگاهی درزمینه حمل و نقل ریلی
برگزاری آزمونهای تخصصی تامین نیروی انسانی
تدوین و تنظیم طرح و مشخصات دورههای تخصصی آموزشی
تالیف و ترجمه کتب و جزوات آموزشی تخصصی درزمینه حمل و نقل ریلی

فعالیت های شرکت:
برگزاری دورههای آموزشی بازرسی فنی قطار ها برای شرکت های صدر کار کیا و جلوه جنوب شرق
برگزاری دوره های آموزشی تعمیرات واگن و بازدید آلات ناقله برای شرکت های هوشمند صنعت کارآفرین و بیتا صنعت و صدرکار کیا
برگزاری دوره ی آموزشی تکنسین راهبر مانور برای شرکت فرزانگان شمال شرق
برگزاری دوره آموزشی شاسیو بوژی لکوموتیو برای شرکت کویر واگن
برگزاری آزمون های ادواری مشاغل لکوموتیو رانی در راه آهن و شرکت های راه آهن حمل و نقل و البرز نیرو
برگزاری آزمون های ادواری مشاغل بازدید کننده راه آهن
برگزاری دوره های آموزش سوزنبانی برای شرکت های جلوه جنوبشرق و اداره کل راه آهن تهران
برگزاری دوره آموزش مانورچی برای شرکت مپنا لکوموتیو
برگزاری دوره های آموزش لکوموتیورانی برای شرکت های مپنا لکوموتیو، جلوه جنبوبشرق و اداره کل راه آهن تهران
برگزاری دوره آموزش ترمز لکوموتیو برای شرکت های البرز نیرو و مپنا لکوموتیو وشرکت تورا
برگزاری دوره آموزش شناسایی لکوموتیو برای شرکت های البرز نیرو، مپنا لکوموتیو و شرکت تورا
برگزاری دوره آموزش ایمنی ناوگان برای شرکت البرز نیرو
برگزاری دوره آموزش سیستم تعلیق برای شرکت البرز نیرو
برگزاری دوره آموزش آشنایی با لکوموتیو برای شرکت الوند نیرو در قم
برگزاری دوره آموزش آشنایی با ترمز وسایط حمل و نقل ریلی برای شرکت های تجارت کوشش سپاهان ، بهتاش سپاهان آریا ، البرز نیرو ، توکا کشش ، بهین ریل ، سامان فعال یادگار و اداره کل راه آهن اصفهان
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با چرخهای منو بلوک و بانداژ دار برای شرکت های توکا ریل، تجارت کوشش سپاهان ، ریل ترابر آریا ، بهتاش سپاهان آریا ، بهین ریل ، آرکا صنعت زاینده رود و اداره کل راه آهن اصفهان® کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش پژوهان حمل و نقل ریلی می باشد.